Informatie

Algemeen

Wij zijn de vakvereniging van inspecteurs die werken voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Wij zijn inspecteurs, senior inspecteurs, audit specialisten, teamleiders, controleurs en coordinerend inspecteur en experts van diverse disciplines; productdeskundigen, levensmiddelen en diervoeders, landbouw- en natuurspecialisten, assistent inspecteurs etc. van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Nederland.

Onze vereniging heeft zijn roots in de vroegere Keuringsdiensten van Waren en bestaat al sinds 1924, en startte al vereniging met de officiële naam "College van Keurmeesters bij de Keuringsdiensten van Waren in het Koninkrijk der Nederlanden", kortweg "College van Keurmeesters". De roepnaam "Het College" werd geintroduceerd in 2012, toen de Keuringsdiensten van Waren opgingen in de huidige NVWA.

Onze leden zijn verdeeld over diverse disciplines, zoals controle op levensmiddelen (veterinair en niet-veterinaire producten), controle op non-food (zoals cosmetica, huishoudapparaten, speelgoed en kinderspeelplaatsen, chemische producten etc.), controle op bedrijven met een technologisch karakter, zoals grotere levensmiddelenproductiebedrijven en importeurs van levensmiddelen, slachthuizen en uitsnij-inrichtingen, visveilingen en vis, schelp- en schaaldieren verwerkende bedrijven en de controle op de import van deze producten uit landen buiten de EU aan de grenzen. en diverse andere wetten zoals wetgeving voor dierenwelzijn, diertransporten, het CITES verdrag (verbod verhandelen van beschermde planten en dieren), het illegaal uitrijden van mest en de controle op diverse landbouwsubsidies etc. horen bij de diverse taken van de buitendienstmedewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Sinds 1 januari 2002 hoort daarbij ook de controle op de Tabaks- en rookwarenwet, een taak met een geheel eigen dimensie.

Doel

Het doel van de vereniging staat omschreven als: "de belangen der leden behartigen, hun vakkennis te vermeerderen, de kameraadschap en saamhorigheid te bevorderen en in voorkomende gevallen van advies te dienen"

Historie

De vereniging werd opgericht, kort na het oprichten en instellen van overheidscontrole op de verkoop van waren (levensmiddelen) op 20 april 1924 in Amsterdam, en heeft haar huidige statutaire zetel in Rotterdam.

Heden

De NVWA is een handhavings- en opsporingsdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en doet dit door gezondheids- en consumentenbescherming in de gehele productieketen van levensmiddelen en non-foods (zoals speelgoed, electronica en cosmetica) te bewaken, door controle en toezicht op de naleving van de wettelijke regels gesteld in o.a. de Warenwet, Landbouwkwaliteitswet, Tabakswet, Bestrijdingsmiddelenwet, Drank- en horecawet, Geneesmiddelenwet, Wet dieren, Verordeningen van Bedrijfschappen, Wet op de Economische delicten etc., en een groot aantal Europese Verordeningen, Richtlijnen en Beschikkingen welke toezien op de gezondheid en veiligheid van de consument en dier.

De NVWA in Nederland is op 1 januari 2012 gevormd uit de nVWA (ex Keuringsdienst van Waren en Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees), de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Plantenziektekundige dienst (PD) en werkt centraal vanuit het hoofdkantoor in Utrecht.

In de Europese Unie zoals dat op dit moment functioneert is voor de NVWA volop werk, want ook Europa wil een vinger aan de pols houden voor wat de veiligheid van voedsel en non-food consumentenproducten en het welzijn van dieren betreft. Denk maar aan de voedsel"schandalen" van de afgelopen jaren, diverse recalls van zowel levensmiddelen als non-food producten, en aan enkele serieuze problemen met dierenwelzijn, zoals veetransporten en het omgaan met dieren op slachtplaatsen en verzamelingscentra. Veel nationale wetgeving is dus gebaseerd op Europese wetgeving en geharmoniseerd.

Inspecteurs, auditeurs, productdeskundigen en specialisten van de NVWA zijn dagelijks langs de weg om bedrijven te inspecteren, en de toestand van de bedrijven en hun producten en productie processen te beoordelen. Ook nemen zij steekproefsgewijs monsters van de geproduceerde of verkochte waren, zowel van eetwaren of de ingredienten daarvoor, maar ook van bijvoorbeeld speelgoed, cosmetica en gebruiksvoorwerpen voor het huishouden. Maar bijvoorbeeld ook bladmateriaal bij groente- en fruitkwekers. Dit alles om in de laboratoria te onderzoeken of evenuele afwijkingen aan de waar aanleiding zijn om over te gaan tot maatregelen tegen de verhandelaar of gebruiker van de waar. Uiteraard maakt de NVWA ook gebruik van digitale middelen om de inspecteurs te helpen om snel misstanden te ontdekken, zoals verkoop via internet en "social media" van zowel legale als illegale producten. Veel controles vinden ook plaats naar aanleiding van klachten uit het publiek of het bedrijfsleven, welke mede de ogen en oren zijn van de dienst. Maatregelen kunnen zijn: waarschuwingen en/of bekeuringen, afhankelijk van de zwaarte van de geconstateerde afwijking. Indien er een bekeuring wordt gegeven aan een bedrijf, dan kan dat bestuurlijk worden afgedaan door het opleggen van een boete door het eigen Ministerie (bestuurlijk beboeten), of er kan (in bepaalde gevallen) door het Openbaar Ministerie vervolging van de verdachte worden ingesteld. In beide gevallen kan dat uitmonden in (vaak hoge) boetes.

Met name vuile bedrijfsruimten in winkels en restaurants, de verkoop van gevaarlijke eet- en drinkwaren (bederf, ongedierte etc.) en/of het niet hebben, of in werking hebben van een voedselveiligheidsplan of hygiënecode, worden gezien als een zware overtreding, omdat het publiek verwacht dat de bedrijven goed schoon zijn, zij eet- en drinkwaren verkopen die geen gevaar opleveren voor de consument en zorg dragen voor het leveren van veilig voedsel.

Misleidende etiketten of misschien zelfs frauderen met de ingredienten staat tegenwoordig, naar aanleiding van diverse schandalen, volop in de belangstelling, en het niet (correct) hebben van de etikettering of frauderen met het product of ingredienten of de vermeldingen op het etiket, geldt als een zware overtreding. 

Ook het verhandelen van ondeugdelijke non-food producten, die een direct gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren (zoals gevaarlijk speelgoed en elektrische apparaten) wordt streng gestraft. Vaak wordt dan ook de verdere verkoop van dat gevaarlijke product verboden en wordt het publiek d.m.v. de media gewaarschuwd.

Ook de controle op de Tabaks- en rookwarenwet is een taak van de NVWA. Roken op de werkplek, en in openbare gelegenheden en horeca is niet meer toegestaan. De verkoop van tabak(producten) is streng gereguleerd.

Internationaal

"Het College" draagt als vakvereniging internationaal bij aan samenwerking met andere lidstaten van de Europese Unie en daarbuiten, door haar contacten via een netwerk met collega's en beleidsmakers.

Sinds 1992 is Het College lid van het EWFC (European Workingcommunity for Foodcontrol and Consumerprotection) een samenwerkingsverband met de landen Duitsland, Belgie, Frankrijk, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Ierland.

Sinds 1999 is Het College nauw betrokken bij de International Federation for Environmental Health (IFEH), met name binnen het Europese deel daarvan (EFEH) waarvan Het College in 2014 en 2015 voorzitter is geweest.

Financieel

De leden betalen een geringe contributie, met name om de kosten van het (digitale)clubblad en digitale omgeving en vergaderingen te financieren. Verder ondersteunt de NVWA diverse activiteiten, zowel nationaal als internationaal, door een bijdrage.

Toekomst

In het verleden hebben de Keuringsdiensten en Inspectiediensten hun bestaansrecht volop duidelijk gemaakt naar het publiek; zaken als hormoonschandalen, dioxineschandalen, salmonellavergiftigingen, dierenleed, gevaarlijk speelgoed, ondeugdelijke technische apparaten, gevaarlijke speelplaatsen zijn zaken die een ieder nog vers in het geheugen liggen. Ook in de komende jaren zijn er volop uitdagingen, de globale handel betekent een geheel nieuwe wijze van inspecteren en controleren. De NVWA is slechts een gevolg daarvan, en het zal daar niet bij blijven.

De inspecteurs, controleurs, auditors etc. en dus ook Het College, blijven voor de veiligheid van de consument op pad gaan.